Tuesday, 25 February 2020
gayatri

Gayathri R Pisharody

 

Joint Supervisor- Dr. S. Krishna Prasad and Dr. D. S. Shankar Rao

Rajalaxmi Sahoo

Rajalaxmi Sahoo

 

Supervisor - Dr. D. S. Shankar Rao

Varshini

G V Varshini

 

Supervisor - Dr. D. S. Shankar Rao